Alpakka til salgs

Populære innlegg

30. des. 2012

2012 for Knapper Alpakka

2012 har vært et år som har rommet mye spennende og som har brakt med seg både gode og mindre gode stunder. Men nå, når det er glade romjulsdager og snart på tide med en god start på 2013 så går vi gjennom de gode tingene som skjedde i 2012!

Januar

I januar var det fortsatt karantene på gården. Importer kan være slitsomme greier, men med mange spennende dyr er det likevel en positiv opplevelse. Siden Chile har omvendte sesonger ift Norge så har de bedekninger også på motsatt tid av året, så i januar hadde vi to fødsler. Chikan, en brun tøffing som senere ble med mor til Bergvang, og NC Viva la Vie (Vivi). Mens Chikan hadde en udramatisk fødsel, ble Vivi født under dramatiske omstendigheter.  Nå er hun en sterk, ung dame :-)

NC Viva la Vie, Vivi!

Februar

Enda to fødsler sto for døren, da Cookie fødte Lille Blomst og rett etterpå fødte Soyance Captain Marvel. Blomst var (er!) supersøt, mens Marvel spratt opp fra bakken umiddelbart etter landing og fortjente et superheltnavn! Blomst ble modell for hundegenserleverandøren vår Alqo Wasi, så søt var hun! Marvel er fortsatt forut for sin tid og en sterk, liten herremann.

NC Petite Fleur, Lille Blomst!

Mars

Mars er måneden før utstillingen så litt mer aktivitet på grimetreningen. Ellers var det bare gode dager for alpakkaene med sol og snøsmelting. Litt gras kom fram og ble umiddelbart "overfalt" :-)

Huldra var med på sin andre utstilling, i Letohallen denne gang, og ble Best i rase junior!

Huldra

April

Første delen av måneden var bare forberedelser til utstillingen, og så var det til Lillestrøm med syv alpakkaer. Seks var påmeldt utstillingen, men vi tok med Tornado selv om det ikke var noen suriklasser.

Det ble stor suksess for oss som oppdrettere! Det gis ut fem Champion-titler og vi tok tre av de. Vi var lykkelige etter å ha tatt Champion Grå med Sunrise tidlig i utstillingen, men når Paris tok sin andre tittel på rad og så Ice Rose avsluttet med Champion Hvit i en svært tøff klasse så var vi utslitte og glade. Det ble mye følelser, gledestårer og stolthet over dyrene våre på en gang. For en dag!

NC Ice Rose, Champion hvit 2012

Men likevel, som vi sa den gangen, var det Tornado alle ville se utenfor ringen :-)

Senere i måneden fikk vi enda en god nyhet. Fra Sverige denne gang, da Corazons sønn, Corazon Jr eiet av Österlen Alpacka, tok Reserve Champion Fawn i en tøff klasse. Med dette har Corazon Champion-avkom i Australia, Sverige og Norge!

Mai

Denne måneden handlet mest om kjøp av ny gård. Etter mye leting fant vi det stedet vi ønsker å bo resten av livet, og det er Rismo. Både vi og dyrene stortrives her!

Nå skulle vi ikke nevne negative ting, men Blomst skadet øyet sitt i mai. Hun fikk et byggeplassgjerde over seg og måtte gjennom en lang behandling. Hun er fortsatt verdens søteste, og var så tålmodig under behandlingen. Under kjøreturene til veterinæren satt hun baki og kikket på alt som for forbi. Så det er en god nyhet at det gikk bra!

NC Petite Fleur

Flyttingen tok mye av tiden vår denne måneden, og ryddingen. Ryddingen! Vi hadde kjempebål nesten hver kveld i to måneder etter kjøpet av eiendommen.

Juni

Denne måneden ble åpnet med motefotografering sammen med Alpaca Society! Spesielt Ice Rose og Big Bang fikk være modeller denne dagen som ble til svært vellykkede bilder.

Så ble Annie født. Annie er datter til Viella, som er matriarken på gården, og en virkelig vakker skapning. Pappa er Corazon og det er helt klart visse likheter. Bildet Nina tok av Annie rett etter fødselen er en av årets klassikere.

NC Annie Get Your Gun

En tur til Oddan Alpakka for litt klipping ble et hyggelig avbrekk!

I slutten av måneden fikk vi den første norskfødte surialpakkaen! Jenta som senere fikk navnet NC Jaquinta Blanca er ei søt jente med mye tæl og en av favorittene til besøkende. Hun og mamma Surinam Nam har et tett bånd og leker ofte sammen.

NC Jaquinta Blanca

Ellers ble måneden brukt til oppussing og mer rydding. Dyrenes oppholdsrom var førsteprioritering, selvsagt.

Juli

Mer jobbing! Men også fødsler av fantastiske criaer som det er spennende å se utviklingen til. Heidi og Tor Oddan fra Oddan Alpakka med familie kom på besøk en hel uke for å hjelpe til med oppussing, rydding og reparering, men fikk også oppleve fødselen til NC Dolce Mio. Oddan er en herlig familie vi er stolte av å ha som venner, og vi takker igjen for all hjelp!

NC Dolce Mio

Mellom regnskurene ble det også tid til å nyte sommeren, og criaene lekte sommeren gjennom.

August

I august begynte vi å se slutten på de store endringene som måtte på plass før vinteren kom. Spesielt fjøset for jentene var viktig å få på plass.

September

På denne tiden begynte vi så smått med grimetrening av årets criaer. Annie og Vivi var først ute og gjennomførte med glans sine første timer.

Grimetrening Annie Get Your Gun

Solungavisa hadde et flott oppslag om oss i september og en mysteriebok vi hjalp til med oversettingen på ble publisert! Handlingen var selvsagt lagt til en alpakkagård.

Oktober

Nytt tak på huset ferdig!

NTB gjorde en kjempefin reportasje på oss og alpakkabransjen i Norge generelt. Artikkelen kom først ut på ABCnyheter.no før den dukket opp i en rekke aviser landet over og landsdekkende aviser som Dagsavisen og Nationen (papirutgaven 3. november). Senere i måneden ble det artikkel i Glomdalen, så det ble mye oppmerksomhet på en gang.

Høyet vi hadde bestilt for vinteren ble levert, og er i topp kvalitet som vanlig.

Høstens sending med hundegensere fra Alqo Wasi ble levert og er nok en gang en suksess i butikkene de selges i!

November

Den første vintermåneden. Vinteren kom fort og nesten litt brutalt i år, men vi var klare og alpakkaene taklet det som vanlig helt fint. Både vi og andre fikk muligheten til å ta noen herlige bilder i høstlyset.

Viella og Varg hilser på hverandre

Desember

Årets siste måned ble en kombinasjon av håndtering av snø, juleforberedelser og betjening av alle de som ville ha hundegenserne våre i butikkene sine. Vi har fått masse gode tilbakemeldinger fra folk som er så fornøyde med produktene våre, og det synes vi er så flott! Takk skal dere ha alle sammen.

Warm Whisper

Nå som året er på sine siste timer, og snart all snøen vi har fått i høst er borte, kan vi bare si en ting:

Takk for et fantastisk år, alle dere som støtter oss, hjelper oss og dere som bare liker å følge med på hva vi gjør. Vi setter stor pris på dere alle sammen. En spesiell takk går til folk i Våler som har tatt i mot oss på en slik fin måte.

Utsikten fra kontoret desember

Godt Nytt År alle sammen og håper dere får et flott år i 2013!

 

January
We still had a quarantine in January. Imports can be hard work, but with so many exciting animals it's still a positive experience. Since Chile have reverse seasons compared to Norway they also do matings at the opposite time of the year, so we had two births in January. Chikan, a brown tough guy who later went with mom to Bergvang, and NC Viva la Vie (Vivi). While Chikan had a simple birth, Vivi had a rough start. Now she's a strong, young lady :-)

February
Yet two more births. Cookie gave birth to Little Flower and right afterwards Soyance gave birth to Captain Marvel. Flower was (is!) super cute, whilst Marvel bounced up from the floor immediately after landing and deserved a super hero name! Flower became model for our dog sweater manufacturer Alqo Wasi, that's how cute she was. Marvel is still ahead of his time and a strong, little man.

March
March is the month before the show, so a little more activity on halter training. Otherwise we had great days for the alpacas, sunshine and snow melting. A little grass came up from the snow and were immediately "attacked" :-)

Huldra was in her second show and were awarded Best of Breed Junior!

April
The first part of the month were just preparations for the show, and then we were off to Lillestrøm with seven alpacas. Six were entered for the show, but we brought Tornado as well even though there were no suri classes.

We had great success as breeders! Five Champion titles were available and we took three of them. We were happy about taking Champion Grey with Sunrise early on, but when Paris took her second Champion Brown in a row and then Ice Rose completed the show with Champion White in a very tough class we were exhausted and happy. There were a lot of emotions, happy tears and pride of our alpacas all at once. What a day!

But still, like we said at the time, Tornado got most of the attention outside of the ring :-)

Later the same month we got even more good news. From Sweden this time, when Corazons son, Corazon jr owned by Österlen Alpacka, won Reserve Champion Fawn in a tough class. Corazon now have champion offspring in Australia, Sweden and Norway!

May
This month were mostly about buying a new farm. After much research we finally found the place we plan to live in for the rest of our lives, and it's Rismo. We all love it here!

Now, we weren't supposed to mention negative things, but Flower hurt her eye in May. She got a fence over her and had to go through a long treatment. She is still the cutest cria in the world, and she was so patient during treatment. During the drives to the vet she just sat in the back of the car looking at all the things that wooshed by. So it's a positive thing that she came through the treatment well!

Moving took a lot of our time this month, and clearing the areas. We had a giant fire almost every evening for two months after buying the property.

June
This month started with fashion photo shoot with Alpaca Society! Ice Rose and Big Bang especially got to be models for some very successful photos.

Then Annie were born. She is the daughter of Viella, our matriarch, and a very beautiful alpaca. Dad is Corazon and there are certainly some similarities. The photo Nina got of Annie right after birth is one of this years' classics.

A trip to Oddan Alpakka for some shearing was a nice break for us!

At the end of the month we got the first suri alpaca ever born in Norway! The girl that were later named NC Jaquinta Blanca is a sweet girl with lots of guts and one of the visitor's favourites. She and her mom Surinam Nam have a tight bond and often plays together.

We used the month for renovation and more clearing. The indoor areas for the alpacas were priority no1 of course.

July
More work! But also births of some fantastic crias that we are looking forward to see develop. Heidi and Tor Oddan from Oddan Alpakka with family came to visit a whole week to help with all the work, but they also got to experience the birth of NC Dolce Mio. Oddan is a great family we are proud to call friend and we give thanks again for some excellent help!

In between the rain showers we also got time to enjoy summer, and the crias played every day.

August
In August we started to see the end of the major changes that had to be in place for winter. The barn for the girls especially was important to get in order.

September
At this time we started halter training this summer's crias. Annie and Vivi were first and handled it very well.

Solungavisa had an article on us this month and a mystery book we helped translate were published. Events took place on an alpaca farm.

October
New roof on the house done!

NTB did a great story on us and the alpaca industry in Norway in general. The article first appeared on ABCnyheter.no before showing up in many newspapers around Norway, and country-wide news outlets such as Dagsavisen and Nationen later. Later in the month we had a story in the local paper Glomdalen, so we got a lot of attention in a short while.

The hay we had ordered were delivered, and top quality hay it is, as usual.

The first shipment of dog sweaters from Alqo Wasi arrived and is yet again a success in pet stores!

November
The first winter month. Winter came fast and almost a little brutal this year, but we were ready and the alpacas handled it nicely as usual. Both we and others got the opportunity to take some great photos in the Fall light.

December
The last month of the year were a combination of handling snow, Yuletide preparations and handling all those that wanted dog sweaters in their stores. We've had great feedback on the sweaters from people who are very happy with what they've bought, and we just love to hear that. Thank you all.


Now that the year is in its last hours and almost all the snow we got this Fall is gone, we can just say one thing:

Thank you for a great year, all of you who are supporting us, helping us and just like to follow our story. We appreciate you all. A special thanks to the people of Våler county who have taken us into their society with open arms.

Happy New Year, everybody, and we hope you get a great 2013!

 

Technorati Tags: ,,,
20. sep. 2012

Litt grimetrening av småjentene

Årets unger er en spennende samling med fine personligheter, og nå var det på tide med litt grimetrening av de. Vi grimetrener for utstilling, men også for at det skal være lettere å flytte de, fordi de får mer selvtillit og fordi helsesjekker og -behandling blir lettere for begge parter, og selvsagt fordi det er hyggelig å gå tur med de. Alpakkaene blir mer rolige og tillitsfulle når de mestrer grimen.

Under ser dere NC Viva la Vie ("Vivi") med Nina.

NC Viva la Vie med Nina

Gutta er nysgjerrige...

Hingstene ser på, nysgjerrige som de er

Vivi gikk strålende, intelligent som hun er.

Vivi og Nina med god kontakt

New York Rose og datter Rain Dancer bryr seg ikke, men bare koser seg med hverandre ;-)

NC Rain Dancer og mor New York Rose

Innimellom blir det tid til lek med Huldra også!

Nina og Huldra  (Last-Minute Fortuna Jorikas)

Corazon ser på mens hans datter NC Annie Get Your Gun kommer igang.

Corazon er far til Annie

Annie gikk også glimrende. Hun er en intelligent og oppvakt ung dame.

Annie og Nina med god kontakt

NC Annie Get Your Gun

Se så fint hun står!

Annie står som en proff!

Litt mer trening på gården nå så blir det nok noen skogturer :-)

 

A little halter training for the young girls

The crias of the year is an exciting collection of nice personalities, and it was time for some halter training. We halter train for shows, but also to make it easier to move them, to give them more self confidence and because health checks and -treatment becomes easier for both parties, and because it's nice to go on walks with them, of course. The alpacas becomes more calm and trusting when they master the halter.

First you see NC Viva la Vie ("Vivi") with Nina.

The boys are curious.

Vivi walked very nice. She is an intelligent alpaca.

New York Rose and Rain Dancer don't care, but snuggles nicely together instead ;-)

There is time for some playing around with Huldra too!

Corazon watches as his daughter Annie walks off.

Annie also walked nicely in halter. She is a very intelligent and bright young lady.

Look how nicely she stands!

A little more practice on the farm and we're ready for some walks in the woods :-)

10. sep. 2012

Høsten er her / Autumn is here

Nå begynner høstløvet å vise farger, epler og plommer modnes og det er litt kjøligere i lufta.

Plummene er snart modne

Del av skogen vår

Vi har hatt våre første frostnetter, og det betyr at antallet fluer, mygg og knott er drastisk lavere. Så dyra stortrives enda mer!

NC Annie Get Your Gun

Arbeidet med gården fortsetter og dyra har førsteprioritet. Det siste er en sluse vi kan føre dyra gjennom for behandling, sjekking av helse og annet. Dette gjør det både lettere for begge parter og minsker stresset ved å bli håndtert for alpakkaene.

Nina går tur med NC Big Bang

Men vi får tid til kos også. Tur i skogen er populært hos alpakkaene også og siste ut var Big Bang og Ice Rose som fikk en spennende tur på stier og gjennom kratt. Det var øra på stilk hele veien og snusende neser

NC Big Bang og NC Ice Rose sammen med Nina i skogen

Big Bang hopper over litt vann

Nå har vi nettopp fått igang blikkenslagere utenfor så vi får nytt tak til vinteren. Nytt tak blir det også for alpakkaene så de får det lunt vinterstid.

Vakre NC Ice Rose smiler på turen i skogen

Annie og NC Jaquinta Blanca er bestevenner

Ha en fortsatt fin høst!

 

Autumn is here

The Autumn leaves are showing colours, the apples and plums are ripening and the air is more chilly.

We've had our first nights of frost, and this means the number of flies, mosquitos and gnats are much lower. So the animals are loving it even more!

The work on the farm continues and the animals are priority one. The last thing we did was to build a channel to lead the alpacas through for treatment, checking of health and other things. This makes it much easier for both parties and lowers the stress level for the alpacas by being handled.

But we have time for pleasure as well. Walks in the forest are popular with the alpacas too and last to have a walk was Big Bang and Ice Rose. They had an exciting walk on trails and through bushes. Their ears were up all the time and their noses actively sniffing the air.

We have just received help from roofers so that we get a new roof for the winter season. The alpacas will also get a new roof so they can have a more comfortable winter.

Have a continued nice Autumn!

Technorati Tags: ,,,
11. aug. 2012

Sommer på Rismo

Vi har ikke postert så mye denne sommeren. Det har vært mye arbeid med det nye stedet vårt, og været har ikke vært spesielt godt for fotografering heller. Vi og alle dyra er enige om at vi har fått nok regn!

Men den siste uken spesielt, med stor hjelp fra familien Oddan som tok en ferie sammen med oss på gården, har vi fått gjennomført store og viktige endringer. 

Jentene har fjøset for seg selv, og er storfornøyde. Under ser dere deler av familien Rose, med mor New York Rose nederst, Ice Rose øverst og Rain Dancer i midten godt beskyttet.

Familien Rose. Mor New York Rose med Ice Rose og Rain Dancer

Bildet er tatt fra andre etasje, så tak gjenstår å bygge!

Men det har ikke vært bare jobb. Bl.a. en tur til Amadeus-parken for hele arbeidsgjengen ble det til, og selv om de ikke hadde alpakkaer var det mange spennende dyr der!

Det er så fint å se dyra våre være fornøyde, så vi avslutter med litt kosebilder fra den siste uka:

NC Peach Popsicle

Corazon utenfor huset sitt

NC Rain Dancer har nettopp våknet...

Criaene står og ser på litt undrende mens damene spiser sommergodsaker

NC Jaquinta Blanca er blitt en vakker og selvsikker ung jente

Nå er det sol ute, og vi håper dere også er fornøyde med sommerværet!

 

Summer at Rismo

We haven't posted much this summer. It's been a lot of work with our new place and the weather haven't been very accommodating for photography. We and all our animals agree we've had enough rain.

But the last week in particular, with great help from the Oddan family that had a vacation here at our farm, we have done some great and important changes.

The girls have the stable for themselves and love it. The first photo shows part of the Rose family, with mom New York Rose at the bottom, Ice Rose at top and Rain Dancer in the middle well protected. The photo is taken from above, top floor of the barn, so a new roof for the stable is in the plans!

But it's not been all work and no fun. We've had a trip to the Amadeus Park zoo for the entire crew, amongst other things, and even if they didn't have alpacas there were many exciting animals to see!

Det er så fint å se dyra våre være fornøyde, så vi avslutter med litt kosebilder fra den siste uka:

It's so nice to see our animals happy, so we finish off this blog post with some photos from last week:

1. NC Peach Popsicle is ever so cute.

2. Corazon still standing proud in front of his shed.

3. NC Rain Dancer have just woken up in this photo...

4. The crias stand watching the ladies have some summer goodies.

5. NC Jaquinta Blanca have become a beautiful and confident young girl.

It's sunny outside and we hope you are happy with the summer weather as well!

Technorati Tags: ,,,,
15. jul. 2012

Litt sol og en ny jente er født

Endelig fikk vi litt sol og fikk gjort masse med bl.a. fjøset sammen med gode hjelpere fra Oddan Alpakka. Nå er fjøset enda bedre!

Og sola brakte også enda en alpakkajente til verden. Cuban Frost, eller bare Frosty som vi kaller henne, fødte ei lita jente søndag morgen. Sunn og frisk, med skinnende hvit fiber, har hun allerede fått mange til å smile på gården og i nabolaget, og Frosty er en svært stolt og påpasselig mor.

Cuban Frost med sin nye jentunge

Over ser vi jenta bli oppmuntret av mor til å die. Det er ikke lenge etter fødselen og hun har fortsatt litt hinne på seg.

Cuban Frost og jenta, nå med dekken. Stolt mor!

Hinnen er av og et lett dekken er satt på da det var litt kjølig i morgentimene.

Søt som få!

Bedårende jente, så hun må få et godt navn hun også!

NC Rain Dancer. Skinnende vakker og sterk jente

NC Rain Dancer danser fortsatt!

NC Jaquinta Blanca. Elegant surialpakka

Blanca er sin mors stolthet og en vakker, liten surialpakka.

Rain med sin søster Ice Rose (Champion hvit på siste utstilling)

Rain har et nært forhold til sin søster Ice Rose.

Så får vi håpe på mye mer sol i løpet av sommeren, så barna kan virkelig nyte barndomstiden!

Ha en flott sommer, alle sammen!

 

A little Sun and a new girl is born

Finally some Sun, and we got things done. The barn got some upgrades, among other things, with help from Oddan Alpakka. Now it's much better!

The Sun also brought yet another alpaca girl. Cuban Frost, or just Frosty like we call her, gave birth to a little girl Sunday morning. She have already caused many smiles on our farm and in the neighbourhood, healthy and shiny white as she is, and Frosty is a proud and watchful mother.

Photo #1: Not long after birth she still have some membrane on her.

Photo #2: It's still a bit chilly so we gave her a light cover.

Photo #3: Cute girl, so she will have to get a good name too!

Photo #4: NC Rain Dancer is still dancing!

Photo #5: Blanca is her mothers pride, and a beautiful little suri alpaca.

Photo #6: Rain have a close relationship with her sister Ice Rose.

We hope for more Sun this summer so that the kids can really enjoy their childhood!

Have a great summer, everyone!

Technorati Tags: ,,,
11. jul. 2012

En fødsel i dundrende regnvær ble til NC Rain Dancer

Vår New York Rose har en tendens til å føde i regnvær, og så også denne gang. Idag ble lille NC Rain Dancer født, og hun var på beina bare et kvarter senere. Kvarteret etter det sto hun oppreist, rett etter diet hun og halvtimen etterpå "danset" hun i regnværet :-)

Bare minutter etter fødselen

Alle damene må sjekke lillejenta.

Alle jentene er nysgjerrige

Flokken slo ring rundt nykomlingen.

Søster NC Ice Rose

Søster Ice Rose er ikke sikker på hva hun synes...

Halvsøster NC Peach Popsicle

Ikke Peach heller, men alle må jo følge med :-)

Mamma sjekker ungen

Fordi det regner så mye la vi dekken på Rain for sikkerhetsskyld.

Slapper av litt :-)

Nå er hun bare lykkelig :-)

Far Corazon sto og så på lenger bort, og ser ut til å ha produsert noe spennende nok en gang!

 

A birth in thundering rain becomes NC Rain Dancer

Our New York Rose have a tendency to give birth in rain, and this time she did as well. Little NC Rain Dancer was born today and she was standing just 15 minutes afterwards. 15 minutes after that she was walking around, she got some milk right after that, and just half an hour later she was dancing in the rain :-)

Photo #1: Everyone must check out the new girl.

Photo #2: The herd flocks around the newcomer.

Photo #3: Sister Ice Rose is not sure about what she thinks about this.

Photo #4: Peach is not sure either, but everyone must know what is going on :-)

Photo #5: We gave her a cover for the rain, just to be on the safe side.

Photo #6: Now she is just happy :-)

Corazon, her dad, stood watching and seems to have produced something exciting yet again!

Technorati Tags: ,,,,
22. jun. 2012

Flytting og norges fjerde surialpakka!

Det har vært en travel tid for Knapper Alpakka, men nå er alle dyra flytta over til nytt og herlig beite, og vi selv har fått pulsen noe ned. Slik som lille Annie har her...

NC Annie get your gun

Annie synes fotografen var mer spennende enn Nina

Selv om sommeren også har brakt med seg insekter og en god mengde med øsregn, så koser alpakkaene seg med stor plass og masse mat. De forsvinner ofte ned i graset når de ruller seg i glede, og vi koser oss mens vi ser på.

Mye gress!

En familie grå fluesnapper har funnet en trygg plass i alpakkajentenes skjul:

Reir av grå fluesnapper

Så oppdaget vi noe hyggelig i går formiddag. Langt nede på beitet sto en stolt Suri Namnam over en liten hvit sak. Ei lita surijente!

NC Jaquinta Blanca

Det er norges førstefødte surialpakka og hun er skinnende hvit der ved siden av sin mor. Hun har fått navnet NC Jaquinta Blanca, eller bare Blanca som vi kaller henne.

NC Jaquinta Blanca med mor NC Suri Namnam

Blanca tilbringer tida med melk, litt hopping og utforskning og soling.

NC Jaquinta Blanca soler seg

Jenteflokken er blitt enda større, og er et vakkert syn med alle fargene mot alt det grønne.

Alpakkajentene koser seg

Og smilet til Lille Blomst, eller Petite Fleur som hun egentlig heter, sier vel egentlig alt. Ja og så smilet til Miss Quizzie i bakgrunnen da :-)

NC Petite Fleur og NC Miss Quizzie i bakgrunnen

Ha en fortsatt god sommer!

 

Moving and the first suri alpaca to be born in Norway

It has been a busy time for Knapper Alpakka, but all the animals are moved to our new place with excellent pastures, and our heart rate have dropped somewhat. Just like little Annie in the first photo.

Even if the summer have brought insects and lots of rain, the alpacas are enjoying themselves with lots of space and food. They often disappear into the grass when they roll around in joy, and we enjoy ourselves watching them.

4th photo: A family of Spotted Flycatchers have made their nest in the new shed for the girls.

5th photo: Then we discovered something really nice yesterday. At the far end of the pasture we saw a proud Suri Namnam standing by a white, little thing. A suri girl!

It was the first suri alpaca ever to be born in Norway, and she is shiny white next to her mother. Her name is NC Jaquinta Blanca, but we just call her Blanca.

Blanca spends most of her time with milk, some hopping around and some exploration and sunbathing.

The herd of girls have become even larger and is a beautiful sight against all the green.

We assume the smile on the face of Petite Fleur says it all. And the smile of Miss Quizzie in the background, of course.

Have a great summer!

Technorati Tags: ,,,,

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.