Alpakka til salgs

Populære innlegg

30. des. 2012

2012 for Knapper Alpakka

2012 har vært et år som har rommet mye spennende og som har brakt med seg både gode og mindre gode stunder. Men nå, når det er glade romjulsdager og snart på tide med en god start på 2013 så går vi gjennom de gode tingene som skjedde i 2012!

Januar

I januar var det fortsatt karantene på gården. Importer kan være slitsomme greier, men med mange spennende dyr er det likevel en positiv opplevelse. Siden Chile har omvendte sesonger ift Norge så har de bedekninger også på motsatt tid av året, så i januar hadde vi to fødsler. Chikan, en brun tøffing som senere ble med mor til Bergvang, og NC Viva la Vie (Vivi). Mens Chikan hadde en udramatisk fødsel, ble Vivi født under dramatiske omstendigheter.  Nå er hun en sterk, ung dame :-)

NC Viva la Vie, Vivi!

Februar

Enda to fødsler sto for døren, da Cookie fødte Lille Blomst og rett etterpå fødte Soyance Captain Marvel. Blomst var (er!) supersøt, mens Marvel spratt opp fra bakken umiddelbart etter landing og fortjente et superheltnavn! Blomst ble modell for hundegenserleverandøren vår Alqo Wasi, så søt var hun! Marvel er fortsatt forut for sin tid og en sterk, liten herremann.

NC Petite Fleur, Lille Blomst!

Mars

Mars er måneden før utstillingen så litt mer aktivitet på grimetreningen. Ellers var det bare gode dager for alpakkaene med sol og snøsmelting. Litt gras kom fram og ble umiddelbart "overfalt" :-)

Huldra var med på sin andre utstilling, i Letohallen denne gang, og ble Best i rase junior!

Huldra

April

Første delen av måneden var bare forberedelser til utstillingen, og så var det til Lillestrøm med syv alpakkaer. Seks var påmeldt utstillingen, men vi tok med Tornado selv om det ikke var noen suriklasser.

Det ble stor suksess for oss som oppdrettere! Det gis ut fem Champion-titler og vi tok tre av de. Vi var lykkelige etter å ha tatt Champion Grå med Sunrise tidlig i utstillingen, men når Paris tok sin andre tittel på rad og så Ice Rose avsluttet med Champion Hvit i en svært tøff klasse så var vi utslitte og glade. Det ble mye følelser, gledestårer og stolthet over dyrene våre på en gang. For en dag!

NC Ice Rose, Champion hvit 2012

Men likevel, som vi sa den gangen, var det Tornado alle ville se utenfor ringen :-)

Senere i måneden fikk vi enda en god nyhet. Fra Sverige denne gang, da Corazons sønn, Corazon Jr eiet av Österlen Alpacka, tok Reserve Champion Fawn i en tøff klasse. Med dette har Corazon Champion-avkom i Australia, Sverige og Norge!

Mai

Denne måneden handlet mest om kjøp av ny gård. Etter mye leting fant vi det stedet vi ønsker å bo resten av livet, og det er Rismo. Både vi og dyrene stortrives her!

Nå skulle vi ikke nevne negative ting, men Blomst skadet øyet sitt i mai. Hun fikk et byggeplassgjerde over seg og måtte gjennom en lang behandling. Hun er fortsatt verdens søteste, og var så tålmodig under behandlingen. Under kjøreturene til veterinæren satt hun baki og kikket på alt som for forbi. Så det er en god nyhet at det gikk bra!

NC Petite Fleur

Flyttingen tok mye av tiden vår denne måneden, og ryddingen. Ryddingen! Vi hadde kjempebål nesten hver kveld i to måneder etter kjøpet av eiendommen.

Juni

Denne måneden ble åpnet med motefotografering sammen med Alpaca Society! Spesielt Ice Rose og Big Bang fikk være modeller denne dagen som ble til svært vellykkede bilder.

Så ble Annie født. Annie er datter til Viella, som er matriarken på gården, og en virkelig vakker skapning. Pappa er Corazon og det er helt klart visse likheter. Bildet Nina tok av Annie rett etter fødselen er en av årets klassikere.

NC Annie Get Your Gun

En tur til Oddan Alpakka for litt klipping ble et hyggelig avbrekk!

I slutten av måneden fikk vi den første norskfødte surialpakkaen! Jenta som senere fikk navnet NC Jaquinta Blanca er ei søt jente med mye tæl og en av favorittene til besøkende. Hun og mamma Surinam Nam har et tett bånd og leker ofte sammen.

NC Jaquinta Blanca

Ellers ble måneden brukt til oppussing og mer rydding. Dyrenes oppholdsrom var førsteprioritering, selvsagt.

Juli

Mer jobbing! Men også fødsler av fantastiske criaer som det er spennende å se utviklingen til. Heidi og Tor Oddan fra Oddan Alpakka med familie kom på besøk en hel uke for å hjelpe til med oppussing, rydding og reparering, men fikk også oppleve fødselen til NC Dolce Mio. Oddan er en herlig familie vi er stolte av å ha som venner, og vi takker igjen for all hjelp!

NC Dolce Mio

Mellom regnskurene ble det også tid til å nyte sommeren, og criaene lekte sommeren gjennom.

August

I august begynte vi å se slutten på de store endringene som måtte på plass før vinteren kom. Spesielt fjøset for jentene var viktig å få på plass.

September

På denne tiden begynte vi så smått med grimetrening av årets criaer. Annie og Vivi var først ute og gjennomførte med glans sine første timer.

Grimetrening Annie Get Your Gun

Solungavisa hadde et flott oppslag om oss i september og en mysteriebok vi hjalp til med oversettingen på ble publisert! Handlingen var selvsagt lagt til en alpakkagård.

Oktober

Nytt tak på huset ferdig!

NTB gjorde en kjempefin reportasje på oss og alpakkabransjen i Norge generelt. Artikkelen kom først ut på ABCnyheter.no før den dukket opp i en rekke aviser landet over og landsdekkende aviser som Dagsavisen og Nationen (papirutgaven 3. november). Senere i måneden ble det artikkel i Glomdalen, så det ble mye oppmerksomhet på en gang.

Høyet vi hadde bestilt for vinteren ble levert, og er i topp kvalitet som vanlig.

Høstens sending med hundegensere fra Alqo Wasi ble levert og er nok en gang en suksess i butikkene de selges i!

November

Den første vintermåneden. Vinteren kom fort og nesten litt brutalt i år, men vi var klare og alpakkaene taklet det som vanlig helt fint. Både vi og andre fikk muligheten til å ta noen herlige bilder i høstlyset.

Viella og Varg hilser på hverandre

Desember

Årets siste måned ble en kombinasjon av håndtering av snø, juleforberedelser og betjening av alle de som ville ha hundegenserne våre i butikkene sine. Vi har fått masse gode tilbakemeldinger fra folk som er så fornøyde med produktene våre, og det synes vi er så flott! Takk skal dere ha alle sammen.

Warm Whisper

Nå som året er på sine siste timer, og snart all snøen vi har fått i høst er borte, kan vi bare si en ting:

Takk for et fantastisk år, alle dere som støtter oss, hjelper oss og dere som bare liker å følge med på hva vi gjør. Vi setter stor pris på dere alle sammen. En spesiell takk går til folk i Våler som har tatt i mot oss på en slik fin måte.

Utsikten fra kontoret desember

Godt Nytt År alle sammen og håper dere får et flott år i 2013!

 

January
We still had a quarantine in January. Imports can be hard work, but with so many exciting animals it's still a positive experience. Since Chile have reverse seasons compared to Norway they also do matings at the opposite time of the year, so we had two births in January. Chikan, a brown tough guy who later went with mom to Bergvang, and NC Viva la Vie (Vivi). While Chikan had a simple birth, Vivi had a rough start. Now she's a strong, young lady :-)

February
Yet two more births. Cookie gave birth to Little Flower and right afterwards Soyance gave birth to Captain Marvel. Flower was (is!) super cute, whilst Marvel bounced up from the floor immediately after landing and deserved a super hero name! Flower became model for our dog sweater manufacturer Alqo Wasi, that's how cute she was. Marvel is still ahead of his time and a strong, little man.

March
March is the month before the show, so a little more activity on halter training. Otherwise we had great days for the alpacas, sunshine and snow melting. A little grass came up from the snow and were immediately "attacked" :-)

Huldra was in her second show and were awarded Best of Breed Junior!

April
The first part of the month were just preparations for the show, and then we were off to Lillestrøm with seven alpacas. Six were entered for the show, but we brought Tornado as well even though there were no suri classes.

We had great success as breeders! Five Champion titles were available and we took three of them. We were happy about taking Champion Grey with Sunrise early on, but when Paris took her second Champion Brown in a row and then Ice Rose completed the show with Champion White in a very tough class we were exhausted and happy. There were a lot of emotions, happy tears and pride of our alpacas all at once. What a day!

But still, like we said at the time, Tornado got most of the attention outside of the ring :-)

Later the same month we got even more good news. From Sweden this time, when Corazons son, Corazon jr owned by Österlen Alpacka, won Reserve Champion Fawn in a tough class. Corazon now have champion offspring in Australia, Sweden and Norway!

May
This month were mostly about buying a new farm. After much research we finally found the place we plan to live in for the rest of our lives, and it's Rismo. We all love it here!

Now, we weren't supposed to mention negative things, but Flower hurt her eye in May. She got a fence over her and had to go through a long treatment. She is still the cutest cria in the world, and she was so patient during treatment. During the drives to the vet she just sat in the back of the car looking at all the things that wooshed by. So it's a positive thing that she came through the treatment well!

Moving took a lot of our time this month, and clearing the areas. We had a giant fire almost every evening for two months after buying the property.

June
This month started with fashion photo shoot with Alpaca Society! Ice Rose and Big Bang especially got to be models for some very successful photos.

Then Annie were born. She is the daughter of Viella, our matriarch, and a very beautiful alpaca. Dad is Corazon and there are certainly some similarities. The photo Nina got of Annie right after birth is one of this years' classics.

A trip to Oddan Alpakka for some shearing was a nice break for us!

At the end of the month we got the first suri alpaca ever born in Norway! The girl that were later named NC Jaquinta Blanca is a sweet girl with lots of guts and one of the visitor's favourites. She and her mom Surinam Nam have a tight bond and often plays together.

We used the month for renovation and more clearing. The indoor areas for the alpacas were priority no1 of course.

July
More work! But also births of some fantastic crias that we are looking forward to see develop. Heidi and Tor Oddan from Oddan Alpakka with family came to visit a whole week to help with all the work, but they also got to experience the birth of NC Dolce Mio. Oddan is a great family we are proud to call friend and we give thanks again for some excellent help!

In between the rain showers we also got time to enjoy summer, and the crias played every day.

August
In August we started to see the end of the major changes that had to be in place for winter. The barn for the girls especially was important to get in order.

September
At this time we started halter training this summer's crias. Annie and Vivi were first and handled it very well.

Solungavisa had an article on us this month and a mystery book we helped translate were published. Events took place on an alpaca farm.

October
New roof on the house done!

NTB did a great story on us and the alpaca industry in Norway in general. The article first appeared on ABCnyheter.no before showing up in many newspapers around Norway, and country-wide news outlets such as Dagsavisen and Nationen later. Later in the month we had a story in the local paper Glomdalen, so we got a lot of attention in a short while.

The hay we had ordered were delivered, and top quality hay it is, as usual.

The first shipment of dog sweaters from Alqo Wasi arrived and is yet again a success in pet stores!

November
The first winter month. Winter came fast and almost a little brutal this year, but we were ready and the alpacas handled it nicely as usual. Both we and others got the opportunity to take some great photos in the Fall light.

December
The last month of the year were a combination of handling snow, Yuletide preparations and handling all those that wanted dog sweaters in their stores. We've had great feedback on the sweaters from people who are very happy with what they've bought, and we just love to hear that. Thank you all.


Now that the year is in its last hours and almost all the snow we got this Fall is gone, we can just say one thing:

Thank you for a great year, all of you who are supporting us, helping us and just like to follow our story. We appreciate you all. A special thanks to the people of Våler county who have taken us into their society with open arms.

Happy New Year, everybody, and we hope you get a great 2013!

 

Technorati Tags: ,,,

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.