Alpakka til salgs

Populære innlegg

8. apr. 2013

Alpakkautstillingen i 2013

Det er alltid litt stress før en utstilling. Vi har (foreløpig) bare en i året og man ønsker jo å se bra ut! Vi går over "ting vi skal ha med"-lista flere ganger og spør oss selv om vi har forberedt alpakkaene godt nok. Samme hva resultatene blir skal ihvertfall alpakkaene oppleve minst mulig stress og vise seg fra sin beste side.

Og det gjorde de! Da vi endelig hadde fått installert oss på Blixland ridesenter så alpakkaene våre vakre ut, og de var rolige mens de kikket på alt som foregikk. Vi er kjempestolte av de. Ice Rose og Big Bang, som nå begge var "veteraner", tok det hele med stor ro og inspirerte småjentene til å føle trygghet.

Etter en svært kort gjennomgang fra dommeren, som sikkert frøs like mye som alle andre i hallen, og en farge-/vet-sjekk ble vi etterhvert klare for bedømningen. Første spenningen var om Annie havnet i grå eller flerfarget. Hun er genetisk sett grå, men ikke veldig tydelig grå i fiberen.

Det første dommeren sa da hun så Annie var "Hvorfor er hun i grå?". Og så ble hun flyttet til beige... Synd, men som dommeren sa var hun ikke tydelig nok grå til at hun kunne la henne gå som grå. Dommeren var likevel enig i at Annie sannsynligvis var genetisk sett grå, men det hjalp ikke.

Grå var fort overstått siden den var så liten, dessverre, og ingen Champion-tittel ble utdelt.

Svart ble en kamp mellom svart-spesialistene og lille Pluto. Pluto var nydelig svart, og vi plukket ham ut som sannsynlig vinner allerede før de andre gikk i ringen. Pluto tok Champion Svart.

Norsk alpakkautstilling 2013: Champion Svart

Brun var en stor fargeklasse i år med 13 påmeldte. En nydelig liten jente fra Sørum kalt Asteria tok Champion Brun.

Norsk alpakkautstilling 2013: Champion Brun

Beige er alltid en stor klasse og vi var jo litt spente på hva Annie kunne gjøre i den klassen. Annie gjorde det bra i beige også hun! Dommeren gikk gjennom henne fra topp til bunn og fant vakker, glanset og godt strukturert fiber samme hvor hun kikket. Litt trekk ble det for fargeforurensing (!) og hun havnet på andreplass i fargeklassens største aldersklasse! Vi er stolte av henne.

Norsk alpakkautstilling 2013: Annie sammen med Rolf

Big Bang spradet inn på arenaen til "wow"-kommentarer fra publikum. Han er virkelig en flott fyr og fikk bl.a. vite fra dommeren at han hadde en "fantastisk fremtoning". Dommeren hadde bare "good" i alle setningene hun sa om Big Bang. Han tok med letthet førsteplass i sin klasse, men i konkurranse med ungguttene klarte han ikke Champion. Unggutten Erik fra Enghaugen tok Champion Beige. Vi synes likevel Big Bang så best ut! Vi satte stor pris på kommentaren fra en annen oppdretter i lunsjen om at Big Bang "tok pusten fra meg". Big Bang så ut som en vinner som han alltid gjør, og som faren hans også alltid gjør. Han er en flott, ung mann.

Norsk alpakkautstilling 2013: Big Bang viser seg fram

Etter lunsj var det tid for den vanskeligste og største fargeklassen, hvit. Her hadde vi med hele årsproduksjonen av hvite, dvs to småjenter og så Ice Rose. Vi visste Rain Dancer var bedre enn Dolce Mio, men det er vanskelig å vite hva som kommer fra andre oppdrettere. Marginene var utrolig små i den største klassen som Mio og Rain var en del av. Rain ble slått av ei jente med (ifølge dommeren) litt bedre tetthet og som senere fikk Reserve Champion hvit. Rain gjorde det kjempebra og man må være fornøyde med andreplass i en slik konkurranse.

Norsk alpakkautstilling 2013: Dolce Mio med Nina og Rain Dancer med Rolf

Dommeren skrøt av alle ungjentene og mente det var virkelig sterk konkurranse og lite som skilte de beste.

Ice Rose gikk feminint og vakkert ved siden av sin nye eier Laila inn i ringen og stilte seg opp perfekt ved siden av sin fører, og det var ingen som så bedre ut, synes vi. Gjennom hele vurderingen hadde Laila og Ice god kontakt, og gratulerer med debuten i ringen, Laila! Du gjorde en svært god jobb. Men konkurransen fra de andre ble for tøff og Ice tok en tredjeplass. Det er småting som skiller dyra i hvit klasse nå og det taler sitt tydelige språk om en jevn økning i kvalitet på alpakka i Norge.

Her er Laila og Ice Rose:

Norsk alpakkautstilling 2013: Ice Rose med Laila

Oppstillingene ser ikke alltid like ryddige ut, men denne er flott:

Norsk alpakkautstilling 2013: Oppstilling for Champion Hvit

Dagens beste oppstilling!

Herreklassene var også tøffe. Hvit-spesialistene Alpakka Norge hadde med en stor gruppe avkom av sin topphingst Blockbuster, men det var også avkom av andre store navn, og Vanquish fra Øyslebø som fikk ekstra skryt for sin høye alder på seks år.

Defiance fra Alpakka Norge tok den gjeveste Champion-tittelen, Champion Hvit, og også Reserve Champion. De var jublende glade og da vi gratulerte Olav og Connie etterpå var de bare et stort smil! Begge utbrøt "ja i år slo vi dokker!" og vi lo godt alle sammen. Vi tar det som et stort kompliment at det er viktig å slå oss, og repliserte med at "vi kommer sterkt tilbake neste år!" ;-)

Gratulerer til Olav og Connie.

Norsk alpakkautstilling 2013: Reserve Champion og Champion Hvit

Så var det oppstilling for Supreme Champion med bare juniorer. Denne tilfaller som regel en fra beige eller hvit fargeklasse, men de siste to årene har en fra beige tatt den største tittelen. Defiance vant overbevisende i hvit klasse, så vi trodde vel litt på den som storvinner, men det ble unggutten som slo Big Bang i beige som tok hjem Supreme Champion, Enghaugen Erik. Line var kjempestolt og med rette. Gratulerer så mye til Alpakka Enghaugen. Vi har dessverre ikke bilder av utdelingen av Supreme Champion.

Så på søndag kom vi hjem med alle dyra, slitne og trøtte alle mann. Men alpakkaene var først og fremst glade for å komme hjem! Se hvor ivrige de er etter å komme ut av hengeren og tilbake til flokken sin:

Norsk alpakkautstilling 2013: Hjemme igjen!

Her skal det hilses og smiles:

Norsk alpakkautstilling 2013: Alle alpakkaer er strålende glade!

Det er viktig for oss å huske på at det er vi som velger å ta alpakkaene med på utstilling. Alpakkaene har mest lyst til å være sammen med flokken sin. Derfor sørger vi for å grimetrene dyrene godt (det krever ikke mye tid, tross alt) slik at den biten ikke blir ny og skremmende i tillegg til alt det andre nye og ukjente ved utstillingen. Vi vil det skal bli en god opplevelse for dyra.

Takk til utstillingskomiteen for alt arbeidet dere og alle hjelpere legger i utstillingen!

Velkommen hjem Big Bang og alle jentene!

 

The Norwegian Alpaca Show 2013

It is always a bit stressful right before a show. We have, so far, only one Norwegian show a year and you want to look good! We check the "things we need to bring"-list over and over and ask ourselves if we have prepared the alpacas well enough. No matter what the results are we want the alpacas to experience the least stress and show themselves at their best.

And they did! When we finally had moved into the riding center at Blixland our alpacas looked beautiful and they were calm while watching all the happenings. We are very proud of them. Ice Rose and Big Bang, now veterans, took it all in their stride and inspired the young girls to feel safe.

After a very brief walk-through by the judge, who probably was freezing as much as everyone else in the center, and a colour- and vet-check we were ready for the judging. The first tense moment was if Annie would end up in grey or multi coloured. She is genetically grey, but not very clear grey in her fleece.

The first thing the judge said when she saw Annie was "Why is she in grey?". And then she was moved to fawn... A shame, but like the judge said she was not clear enough grey to let her pass as a grey in the show. The judge agreed that Annie was most probably genetically grey, but that did not help the situation in the show.

Grey was quickly done as it was a very small class, sadly, and no Champion awarded.

Black became a competition between specialists on black and little Pluto. Pluto was beautifully blue black, and we picked him out as a probably winner even before we saw the others. Pluto were awared Champion Black.

Brown had 13 entries this year. A beautiful little girl from Sørum named Asteria were awarded Champion Brown.

Fawn is always a large class and we were curious to how Annie would fare in this class. And Annie did well! The judge went through her fleece from top to toe and found beautiful, shiny and well structured fleece no matter where she looked. She lost som points on colour contamination (!) and ended up in second place in the largest age group! We are very proud of her.

Big Bang strode into the arena with "wow"-comments from the audience. He is really a good looking guy and got a "fantastic presence!" from the judge. The judge had "good" in all her sentences while describing Big Bang and he easily took first place in his class, but in competition with the young boys he did not win Champion. The youngster Erik from Enghaugen were awarded Champion Fawn. We still think Big Bang looked best! We appreciated the comment from one other breeder at lunchtime that Big Bang "took her breath away". He looked a winner like he always does, and like his father also always does. He is a handsome young man.

After lunch it was time for the largest and most competitive colour class, white. We had with us our entire last year's white cria production, two little girls, and of course Ice Rose. We knew Rain Dancer is better than Dolce Mio, but it is hard to know what other breeders are bringing with them. The margins are incredibly small in the largest age group of Mio and Rain, and Rain were beaten by (according to the judge) a slightly more dense girl that later went on to win Reserve Champion White. Rain did great and you have to be pleased with winning second place in a lineup like this.

The judge had nice words to say about all the young girls and felt the competition was hard in this group.

Ice Rose walked so femininly and beautifully beside her new owner Laila when she entered the ring and lined up perfectly next to her handler, and no one looked better, we think. Laila and Ice had great report throughout the evaluation and we congratulate Laila with the ring debut! You did a great job. But the competition from the others were too tough and Ice grabbed a third place. Small things separated the alpacas in white and speaks volumes of the improvements on quality in the Norwegian alpaca population.

You can see Laila and Ice Rose above in the sixth picture. The line ups do not always look ordered and nice, but right below Laila and Ice you can see the best line up of the day!

The white male classes were also very competitive. Specialists in white, Alpacas of Norway, had brought a large group of the progeny from their male Blockbuster, but there were also offspring from many other great names, and Vanquish from Øyslebø got extra positive comments from the judge on his age. She was not used to seeing six years old alpacas in the show ring in North America.

Defiance fra Alpakka Norge tok den gjeveste Champion-tittelen, Champion Hvit, og også Reserve Champion. De var jublende glade og da vi gratulerte Olav og Connie etterpå var de bare et stort smil! Begge utbrøt "ja i år slo vi dokker!" og vi lo godt alle sammen. Vi tar det som et stort kompliment at det er viktig å slå oss, og repliserte med at "vi kommer sterkt tilbake neste år!" ;-)

Defiance from Alpacas of Norway grabbed the most sought-after title of Champion White, and also Reserve Champion White. They were overjoyed and when we congratulated Olav and Connie afterwards they were just one big smile! They both exclaimed "yes we beat you this year!", and we all laughed. We take it as a great compliment they they find it important to beat us, and replied with a "we will come back strong next year!" ;-)

Congratulations, Olav and Connie.

Then there was the line up for Supreme Champion, with all juniors. This title usually falls to an alpaca from fawn or white, but in the last two years it has been a fawn winner. Defiance won his class convincingly so we thought he was the strongest contender, but it was the young boy Enghaugen Erik that beat Big Bang in fawn that took the title of Supreme Champion. Line was very proud and rightly so. We congratulate Alpaca Enghaugen on the win. Sadly we do not have any photos from the Supreme Champion line up.

On Sunday we got home with our alpacas, all worn out and tired. But the alpacas was first and foremost happy to get home! Se above how eager they are to get out of the trailer and back to their herd.

It is important for us to remember that we are the ones who choose to bring the alpacas to the shows. The alpacas would rather be with their herd. That is why we halter train our alpacas well (it does not take long, after all) so that the halter part is not something new and scary in addition to all the other unfamiliar experiences at a show. We want it to be a good experience for the animals.

Many thanks to the show comittee for all the work you and your helpers put into the show!

Welcome home, Big Bang and all the girls!

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.