Alpakka til salgs

Populære innlegg

31. des. 2014

Nå når 2014 er på sin siste dag

2014 har vært et utfordrende år, men etter mange runder med oss selv har vi bestemt oss for å fokusere på de tross alt mange positive hendelsene i året som gikk og skrive dette blogginnlegget.

Her er årets oppsummering for Knapper Alpakka:

Alpaca QI

Vi bruker som mange andre Facebook, med bl.a egen Facebook-side. For alle alpakkafolk har vi tidligere opprettet gruppa “Alpakka” og “Forum for norske alpakkaeiere”, men årets nyhet ble opprettelsen av Alpaca QI. “QI” står for “Quite Interesting”, og gruppa er internasjonal og fokusert på felles oppbygging av kunnskap om alpakkaene og alpakkaindustrien. Gruppa vokste fort og medlemstallet er nå nesten 2000! Alpakkainteresserte fra hele verden har blitt med og samtalene har vært mange og interessante.

Alpaca QI on Facebook

Utstillingen i Lyngdal 2014

Det har vært mange, lange kjøreturer i 2014. En gikk til Lyngdal hvor vi fikk vist fram vår vakre NC Martika. Vi dro sammen med Oddan Alpakka i en praktisk og trivelig campingbil og fikk en koselig tur sammen. Martika ble belønnet med Reserve Champion Grå med en overstrømmende skryteliste for fiberen sin fra dommer Jude Anderson.

NC Martika wins Reserve Champion Grey 2014

Opparbeidelse av nye beiter

Mye av sommeren har gått med til opparbeidelse av nye beiter for dyra. Vi har hatt mye muskelkraft i sving; motorsager, gravemaskin og Tor fra Oddan Alpakka. Vi er imponerte og glade over forandringene så langt på tomta vår og gleder oss til det ferdige resultatet!

Fødsler!

Cria-sesongen er alltid spesiell og også i år fikk noen spennende og vakre småtasser. Alle vokser seg nå store hos oss og på Kyrksæterøra. Gode mødre har de også :-)

Wayra sin datter NC Colour Me Happy

Importen fra USA

Årets store begivenhet ble mer slitsom, utfordrende og uforutsigbar enn antatt, men fornuften vant frem og dyrene våre kom hit i slutten av august.

Vi måtte ta en rask beslutning på karantene tidligere på året, og egen karantene førte til en del ombygging og flytting av dyr. Dessverre måtte vi flytte dyra nok en gang, til Oddan Alpakka som med sin generøsitet tok i mot alle sammen, vekk fra leid beite i nærheten. Vi savner dyra fælt, men det er godt å vite at de blir så godt tatt vare på hos familien Oddan!

Ikke så lenge etter amerikanernes ankomst ble det født to vakre criaer som nå løper rundt her ute. De takler vinteren helt fint, løper rundt og leker, og tar dagene som de kommer.

NC Bird of Paradise og NC Phar Lap

Retten er satt

Og vi vant. Igjen. Mer er det ikke å si om den saken.

Nye produkter

Produksjonslinja begynner å ta form på gården og vi vet mer om hvor vi ønsker å gå i årene fremover. Alpakkaene våre har levert en anselig mengde fiber å jobbe med, vi har fått flere forhandlere av Hembøttin Alpakka og mange går nå rundt med varme produkter fra oss. Inspirasjonen bobler til tider, og neste år blir spennende på området fiberutnyttelse!

Alpakkabutikken

Markeder og feiring

Jul og romjul har blitt brukt til å kose oss, fikse på ting og tang, og gjennomføring av julemarkeder. Mange har vært innom, handlet og kost seg rundt bålet, og flere markeder skal det bli.AlpakkajulekortAlpakkajulekortAlpakkajulekort

HUSK! Vi har nyttårsmarked 1. og 3. januar fra kl 13-15 og vi lover mange spennende produkter å se på og ta med hjem. Vel møtt!

Nyttårsmarked hos Knapper Alpakka

Til sist vil vi si at det er viktig å fokusere på det som er mest verdifullt i livet og hvorfor man gjør det man gjør. Innimellom alle hendelser vi har omtalt har vi hatt mye kvalitetstid med dyra og det skal lett innrømmes at det er det hyggeligste ved å være alpakkaoppdretter. Livet er for kort til å la seg påvirke av negative ting!

I dag, nyttårsaften, skal vi kose oss igjen. Det er langt til naboene, men det kan hende vi ser noen av naboenes raketter likevel.

Vi håper alle våre følgere (på Facebook har vi over 3200 nå! Takk!) får den nyttårsfeiring de ønsker og et

Godt nytt år!

En stor takk til alle våre positive samarbeidspartnere! 2015 bringer et nytt kapittel :-)

 

Now that 2014 is on its last day

2014 have been a challenging year, but after many talks between us we have decided to focus on the after all many positive happenings in the year that was, and write this blog post. This is the yearly summary for Knapper Alpakka:

Alpaca QI

Like many others we use Facebook, with our own Facebook-page, for instance. For all alpaca people we have previously started the groups “Alpakka” and “Forum for Norwegian Alpaca Owners”, but the big news this year was the establishment of “Alpaca QI”. QI is short for “Quite Interesting”, and the group is international and focused on a joint effort for building knowledge about alpacas and the alpaca industry. Alpaca QI grew quickly and the number of members are now close to 2000! Alpaca interested people from all over the world have joined and the conversations have been many and interesting.

The Alpaca Show in Lyngdal

We’ve had many long trips in 2014. One was to Lyngdal where we got to show off our beautiful NC Martika. We went together with Oddan Alpakka in a practical and cosy RV and had a great time together. Martika was awarded Reserve Champion Grey, and the award was accompanied with a nice and long evaluation of her fleece from judge Jude Anderson.

Developing new pastures

A lot of the Summer was used on working up new pastures for the alpacas. We have had lots of muscles at work; chain saws, an excavator and Tor from Oddan Alpakka. We are impressed and happy with the changes on our land so far, and look forward to seeing the final results!

Births

Cria season is always a special time of the year and this year too brought some exciting and beautiful little alpacas. All is now growing nicely at our place and with Oddan Alpakka a little to the North. They have good mothers to take care of them :-)

US import

The most important event of the year became more tiring, challenging and unpredictable than we had expected, but reason won in the end and our alpacas arrived here in the end of August.

We had to take a quick decision on the question of quarantine earlier in the year, and our own quarantine led to a bit of reworking of the barn and moving of animals. Sadly we had to move the alpacas all over again, this time to Oddan Alpakka who generously took in all of them, away from the rented pasture nearby. We miss them a lot, but it’s nice to know they are so well taken care of by the Oddan family!

Not long after the arrival of the Americans, two beautiful crias were born and are now running around outside. They handle the Winter just fine, pronking and playing, taking the days as they come.

The Court is Adjourned

And we won. That’s enough said on the matter.

New products

Our production line is taking shape and we know more about where we are going with our farm in the years to come. Our alpacas have given us a notable amount of fleece to work with, we have gotten several wholesalers of our product line “Hembøttin Alpakka” (“Homemade Alpaca”) and many now walks around with our warming products. Inspiration is really effervescent at times, and next year will be another exciting year in the fleece utilisation area!

Markets and Celebration

Christmas/Yuletide and the time between Christmas Eve and New Years have been used to relax, fix stuff, and running Christmas markets. Many have come by, shopped and had a nice time around the bonfire, and we are having more markets shortly.

We have a sale the 1st and 3rd between 1pm and 3pm and we promise there will be many exciting products to take home. Welcome all!

 

To finish we want to say that it’s important to focus on the important things in life and why you are doing what you do. In between all the things we have mentioned here we have had a lot of quality time with the animals, and it’s easy to admit that this is the nicest thing about being an alpaca breeder. Life is too short to let negative things influence you.

Today, on New Years Eve, we will have a nice time again. The neighbours are far away, but we might still see some of their rockets.

We hope all of our followers (we have more than 3200 on Facebook now! Thank you!) will have the New Years celebration they want and a

Happy New Year!

A big thank you to our partners! 2015 will bring a new chapter :-)

28. apr. 2014

Norsk alpakkautstilling/Norwegian Alpaca Exhibition 2014

Vi var lenge usikre på om vi skulle ta den lange turen ned til sydspissen av Norge med alpakkaene våre, men bestemte oss til slutt for at vi måtte vise fram NC Martika! Oddan Alpakka skulle vise fram sin Macho Beauty så vi dro sammen nedover. Oddan Alpakka hadde ordnet en flott bobil og med en komfortabel henger bak gikk turen mye mindre smertefritt enn fryktet. For en måte å reise på for dyr og folk!

We were unsure for a long time as to whether or not to take the long trip down to the very south of Norway, but decided in the end we really wanted to show NC Martika! Oddan Alpakka were to show their Macho Beauty as well, so we took the trip together. They had arranged a nice motorhome and with a comfortable trailer in the back the trip went much smoother than feared. What a way to travel for both alpacas and people!

Alpakkaekvipasjen vår :-)

Utstillingen i år var i Lyngdal, en vakker krok innerst i en fjord. Været var strålende, så det ble skikkelig god sørlandsstemning. Dermed ble utstillingen flyttet utendørs, og vi slapp den forholdsvis mørke og fuktige ridehallen hvor dyrene var oppstallet. Den flotte fiberen kommer mer til sin rett i godt lys.

The show was in Lyngdal this year, a beautiful place in a fjord. The weather was great, almost Summer. Consequently the show ring was moved outdoors and we didn’t have to be in the rather glum and moist training hall for horses where the booths were. The wonderful fleece shows better in good lighting conditions.

Utstillingskomiteen tok imot oss ved ankomst og vi satte opp båsen med gulvdekke og mat for dyra før vi fikk alpakkaene inn. De slo seg raskt til ro mens vi fikk på plass resten av det praktiske, og kvelden ble avsluttet med en koselig grillaften på en nærliggende campingplass. Kos og ro med gode venner er hva man trenger på en slik langtur.

The show committee received us on arrival and we set up our booth with flooring and food for the alpacas before moving them in. They quickly settled while we got the rest of the practical matters in order. The evening was closed off with a nice barbecue at a nearby caravan park. Peace and quiet with good friends is indeed what you need on a trip like this.

Her er dommer Jude i forgrunnen, Martika og Rolf står klar:

Jude venter på klarsignal for å sende Martika inn

Above: Jude waiting for the signal to proceed, Rolf with Martika waiting to go in.

Lørdagen var utstillingsdag og gikk stort sett i ett inntil vi hadde vist alle våre. NC Martika var førstemann ut, nr 1 på startlista, i juniorklassen for grå. På vei til utstillingsringen ble hun forfulgt av en flokk svære hester, og det likte hun ikke i det hele tatt. Vi fikk roet henne ned, men selv i utstillingsringen holdt hun hele tiden øye med hestene :-)

Saturday was show day and more or less was without breaks until we had shown all of ours. NC Martika was first, nr 1 on the start list, in junior female grey. On the way to the show she was stalked by a group of large horses, and didn’t care for it at all. We got her calmed down, but she continued to keep an eye on the horses even in the ring :-)

Jude Anderson var dommer i år, en erfaren og anerkjent internasjonal dommer som er streng, men rettferdig. Martika er en spennende blanding av topp Australsk kvalitet gjennom vår hingst Corazon og en grå meget god hoppe fra Chile. Hun kan umiddelbart se brun ut, og ikke grå. Fargen hennes heter “roan” hvilket alle grå alpakkaer er basert på, men hun mangler sin “smoking”. Likevel fullverdig grå. Det er artig at hun i USA ville blitt klassifisert som “black point modern rose grey”. Høres ikke det flott ut!? Jude likte det hun så, skrøt i mengder av den fantastiske fiberen og ga Martika førsteplassen i klassen, den største grå klassen.

Jude Anderson was judge this year, an experienced international judge that is strict, but just. Martika is an exciting mix of top quality Australian alpacas through our male Corazon and a very good female grey from Chile. She looks brown at first, and not grey. Her colour is “roan” which all grey alpacas has as the base for their colour, but she lacks the tuxedo pattern. Still grey. She would probably be a “black point modern rose grey” in the US. Sounds great, doesn’t it? Jude loved what she saw, praised the fantastic fleece and gave her a first in her class, the largest grey class.

Champion-utdelningen skjer etter hver fargeklasse er ferdig vurdert, og vi måtte derfor vente en stund utenfor. Martika var så flink og tålmodig, men holdt fortsatt øye med hestene.

Right after the individual classes comes the Champion judgement, and we had to wait a while for it. Martika was very good and patient, but still kept an eye on the horses.

Jude ga Martika tittelen Reserve Champion og lovpriste fiberen hennes på alle måter. Man retter seg litt ekstra opp etter så mye skryt og vi er enormt stolte av denne flotte jenta vår! Her er hun med banneret:

Reserve Champion til NC Martika!

Above: Jude gave the title of Reserve Champion to Martika and praised her fleece in every way. You straighten up a little extra after hearing that and we are very proud of our girl! Here she is with her banner.

Harlequin Tango og Stormtrooper fikk gode plasseringer i tøffe klasser. Spesielt hyggelig med Stormtrooper. Han er hvit, men hans mor er svart. Vi avler egentlig ikke for hvitt, men får noen hvite innimellom og da er det jo hyggelig at de gjør det bra også :-)

Harlequin Tango and Stormtrooper got good placing in tough classes. We liked Stormtroopers placing in particular. He is white, but his mother is black. We are really not breeding for white, but get some whites now and then anyway and it’s nice to see them do well too :-)

Her er Harley i ringen:

NC Harlequin Tango i ringen

Above: Harley in the show ring.

Her er Czarina i aksjon:

NC Czarina venter på sjekk

Above: Czarina in action.

Her er Stormtrooper nærmest:

Raffe NC Stormtrooper står fint :-)

Above: Stormtrooper in the show ring.

Dagen ble avsluttet med å se på de senere klassene og utdelingen av Supreme Champion, og mye prat med andre deltakere. Det er ikke alle man ser så ofte så det er hyggelig å treffe folk igjen. Lørdag kveld satt vi igjen og grillet, helt utslitte, men svært fornøyde.

We finished the day by watching the later classes and the Supreme Champion judgement, and lots of talks with colleagues. We don’t see all of them very often so it’s nice to catch up. We retired to our camper for some more barbecuing later in the evening.

Gratulerer til Alpakkagården Farbrot med Supreme Champion. Vel fortjent.

Congratulations, Alpakkagården Farbrot, for taking the Supreme Champion title. Well deserved.

Takk til utstillingskomiteen for god gjennomføring. Vi gleder oss til neste gang!

Many thanks to the organising committee. We look forward to the next show!

 

Technorati Tags: ,,,
2. apr. 2014

Nei, det var ikke aprilsnarr!

1. april posterte vi nyheten om at vi ifjor reiste til USA for å plukke ut nye dyr til vårt avlsprogram. USA har noen av verdens beste alpakkaer, og er spesielt gode på alpakkaer med farger. Vi dro med Sjøli og fokuserte på området av USA som har spesielt gode grå, og fant gull :-)
Vi startet med salgsseminaret Shades of Grey, hvor vi også fikk møte en vi kun har snakket med på epost før, Andy Merriwether. Andy er genetiker og forsker bl.a. på alpakkaer. Hans kunnskap om fargegenetikk er svært verdifull. Vi tilbrakte mye tid med Ann og Andy Merriwether, og lærte mye.
No, it wasn’t an April Fools joke!
On the first of April we posted the news that we last year went to the US to pick out new alpacas to our breeding programme. USA have some of the best alpacas in the world, and are especially good at breeding coloured alpacas. We went there together with Sjoeli and focused on the area of the US that have the best greys. We found gold :-)
We started with the sales seminar Shades of Grey, were we got to meet someone who we have only communicated with on email before, Andy Merriwether. Andy is an geneticist and does research on alpacas, amongst other things. His knowledge of colour genetics is very valuable. We spent a lot of time with Ann and Andy, and learned a lot from them.
Shades of Grey:
Shades of Grey
Andys lab:
Labben til Andy
En av de viktigste stoppene var A Paca Fun, og familien Padgett. Her kjøpte vi etterhvert flere av dyrene som kommer til Norge, men vi fikk ikke kjøpe SuperSonic som Bari her viser fram så stolt:
Bari Padgett med SuperSonic
One of the most important stops were A Paca Fun, and the Padgetts. We eventually bought several of the alpacas here, but we didn’t get to buy SuperSonic that Bari shows off so proudly above :-)
De har noen fantastiske hengere i USA! Se her hva Neil har:
Alpakkahengeren til A Paca Fun
Some of the trailers they have in the US are amazing. Look at what Neil have above!
Vi besøkte også Jeff Hull og Nancy Lake i Gray Alpaca Company. Her fra fjøset hos Jeff:
En gruppe hopper fra Gray Alpaca Company
Another stop, Jeff Hull and Nancy Lake at Gray Alpaca Company. Above is a photo of a part of their barn with females.
Flott grå hingst hos Jayme Hettinger, Sage Hills Alpacas:
En av hingstene til Jayme Hettinger
Jayme Hettinger could show off a beautiful grey male that you can see above.
Mer vakkert grått. Silver Centaur:
Enda en flott hingst, Silver Centaur
Above: Another fabulous grey male, Silver Centaur.
Fiberen vi fikk se på turen var fantastisk. Her fra Cas-Cad-Nac:
Brun hoppefleece fra Cas-Cad-Nac
Some of the fleeces we saw were just fantastic. Above is a dark brown one from Cas-Cad-Nac.
USA har mange store utstillinger, og Cas-Cad-Nac er en oppdretter som tar hjem mange premier:
Bare en liten del av premiene til Cas-Cad-Nac
Above: The US have a lot of shows, and Cas-Cad-Nac is one breeder that wins a lot of prizes.
Far til en av våre nye hopper, Snowmass Legend:
Snowmass Legend
Above: The father of one of our new females, Snowmass Legend.
Og her, er en farm! Dette er gården til A Paca Fun, med låven i sentrum:
Gården til A Paca Fun
En fantastisk tur. Vi var hos mange flere oppdrettere enn bildene viser, og takker alle for god mottakelse!
Nå gleder vi oss stort til å få dyrene hjem. Dyrene vi har valgt ut passer perfekt inn i vårt avlsprogram og bygger videre på kvalitetene vi har.
Vi forteller mer senere :-)
It was a fantastic journey. We visited far more breeders than the pictures show, and want to thank everyone for such a great show of hospitality!
Now we’re just looking forward to getting the alpacas home. The alpacas we have chosen fit our breeding programme perfectly and further builds on the qualities we have
We’ll tell you more later :-)

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.