Alpakka til salgs

Populære innlegg

31. des. 2014

Nå når 2014 er på sin siste dag

2014 har vært et utfordrende år, men etter mange runder med oss selv har vi bestemt oss for å fokusere på de tross alt mange positive hendelsene i året som gikk og skrive dette blogginnlegget.

Her er årets oppsummering for Knapper Alpakka:

Alpaca QI

Vi bruker som mange andre Facebook, med bl.a egen Facebook-side. For alle alpakkafolk har vi tidligere opprettet gruppa “Alpakka” og “Forum for norske alpakkaeiere”, men årets nyhet ble opprettelsen av Alpaca QI. “QI” står for “Quite Interesting”, og gruppa er internasjonal og fokusert på felles oppbygging av kunnskap om alpakkaene og alpakkaindustrien. Gruppa vokste fort og medlemstallet er nå nesten 2000! Alpakkainteresserte fra hele verden har blitt med og samtalene har vært mange og interessante.

Alpaca QI on Facebook

Utstillingen i Lyngdal 2014

Det har vært mange, lange kjøreturer i 2014. En gikk til Lyngdal hvor vi fikk vist fram vår vakre NC Martika. Vi dro sammen med Oddan Alpakka i en praktisk og trivelig campingbil og fikk en koselig tur sammen. Martika ble belønnet med Reserve Champion Grå med en overstrømmende skryteliste for fiberen sin fra dommer Jude Anderson.

NC Martika wins Reserve Champion Grey 2014

Opparbeidelse av nye beiter

Mye av sommeren har gått med til opparbeidelse av nye beiter for dyra. Vi har hatt mye muskelkraft i sving; motorsager, gravemaskin og Tor fra Oddan Alpakka. Vi er imponerte og glade over forandringene så langt på tomta vår og gleder oss til det ferdige resultatet!

Fødsler!

Cria-sesongen er alltid spesiell og også i år fikk noen spennende og vakre småtasser. Alle vokser seg nå store hos oss og på Kyrksæterøra. Gode mødre har de også :-)

Wayra sin datter NC Colour Me Happy

Importen fra USA

Årets store begivenhet ble mer slitsom, utfordrende og uforutsigbar enn antatt, men fornuften vant frem og dyrene våre kom hit i slutten av august.

Vi måtte ta en rask beslutning på karantene tidligere på året, og egen karantene førte til en del ombygging og flytting av dyr. Dessverre måtte vi flytte dyra nok en gang, til Oddan Alpakka som med sin generøsitet tok i mot alle sammen, vekk fra leid beite i nærheten. Vi savner dyra fælt, men det er godt å vite at de blir så godt tatt vare på hos familien Oddan!

Ikke så lenge etter amerikanernes ankomst ble det født to vakre criaer som nå løper rundt her ute. De takler vinteren helt fint, løper rundt og leker, og tar dagene som de kommer.

NC Bird of Paradise og NC Phar Lap

Retten er satt

Og vi vant. Igjen. Mer er det ikke å si om den saken.

Nye produkter

Produksjonslinja begynner å ta form på gården og vi vet mer om hvor vi ønsker å gå i årene fremover. Alpakkaene våre har levert en anselig mengde fiber å jobbe med, vi har fått flere forhandlere av Hembøttin Alpakka og mange går nå rundt med varme produkter fra oss. Inspirasjonen bobler til tider, og neste år blir spennende på området fiberutnyttelse!

Alpakkabutikken

Markeder og feiring

Jul og romjul har blitt brukt til å kose oss, fikse på ting og tang, og gjennomføring av julemarkeder. Mange har vært innom, handlet og kost seg rundt bålet, og flere markeder skal det bli.AlpakkajulekortAlpakkajulekortAlpakkajulekort

HUSK! Vi har nyttårsmarked 1. og 3. januar fra kl 13-15 og vi lover mange spennende produkter å se på og ta med hjem. Vel møtt!

Nyttårsmarked hos Knapper Alpakka

Til sist vil vi si at det er viktig å fokusere på det som er mest verdifullt i livet og hvorfor man gjør det man gjør. Innimellom alle hendelser vi har omtalt har vi hatt mye kvalitetstid med dyra og det skal lett innrømmes at det er det hyggeligste ved å være alpakkaoppdretter. Livet er for kort til å la seg påvirke av negative ting!

I dag, nyttårsaften, skal vi kose oss igjen. Det er langt til naboene, men det kan hende vi ser noen av naboenes raketter likevel.

Vi håper alle våre følgere (på Facebook har vi over 3200 nå! Takk!) får den nyttårsfeiring de ønsker og et

Godt nytt år!

En stor takk til alle våre positive samarbeidspartnere! 2015 bringer et nytt kapittel :-)

 

Now that 2014 is on its last day

2014 have been a challenging year, but after many talks between us we have decided to focus on the after all many positive happenings in the year that was, and write this blog post. This is the yearly summary for Knapper Alpakka:

Alpaca QI

Like many others we use Facebook, with our own Facebook-page, for instance. For all alpaca people we have previously started the groups “Alpakka” and “Forum for Norwegian Alpaca Owners”, but the big news this year was the establishment of “Alpaca QI”. QI is short for “Quite Interesting”, and the group is international and focused on a joint effort for building knowledge about alpacas and the alpaca industry. Alpaca QI grew quickly and the number of members are now close to 2000! Alpaca interested people from all over the world have joined and the conversations have been many and interesting.

The Alpaca Show in Lyngdal

We’ve had many long trips in 2014. One was to Lyngdal where we got to show off our beautiful NC Martika. We went together with Oddan Alpakka in a practical and cosy RV and had a great time together. Martika was awarded Reserve Champion Grey, and the award was accompanied with a nice and long evaluation of her fleece from judge Jude Anderson.

Developing new pastures

A lot of the Summer was used on working up new pastures for the alpacas. We have had lots of muscles at work; chain saws, an excavator and Tor from Oddan Alpakka. We are impressed and happy with the changes on our land so far, and look forward to seeing the final results!

Births

Cria season is always a special time of the year and this year too brought some exciting and beautiful little alpacas. All is now growing nicely at our place and with Oddan Alpakka a little to the North. They have good mothers to take care of them :-)

US import

The most important event of the year became more tiring, challenging and unpredictable than we had expected, but reason won in the end and our alpacas arrived here in the end of August.

We had to take a quick decision on the question of quarantine earlier in the year, and our own quarantine led to a bit of reworking of the barn and moving of animals. Sadly we had to move the alpacas all over again, this time to Oddan Alpakka who generously took in all of them, away from the rented pasture nearby. We miss them a lot, but it’s nice to know they are so well taken care of by the Oddan family!

Not long after the arrival of the Americans, two beautiful crias were born and are now running around outside. They handle the Winter just fine, pronking and playing, taking the days as they come.

The Court is Adjourned

And we won. That’s enough said on the matter.

New products

Our production line is taking shape and we know more about where we are going with our farm in the years to come. Our alpacas have given us a notable amount of fleece to work with, we have gotten several wholesalers of our product line “Hembøttin Alpakka” (“Homemade Alpaca”) and many now walks around with our warming products. Inspiration is really effervescent at times, and next year will be another exciting year in the fleece utilisation area!

Markets and Celebration

Christmas/Yuletide and the time between Christmas Eve and New Years have been used to relax, fix stuff, and running Christmas markets. Many have come by, shopped and had a nice time around the bonfire, and we are having more markets shortly.

We have a sale the 1st and 3rd between 1pm and 3pm and we promise there will be many exciting products to take home. Welcome all!

 

To finish we want to say that it’s important to focus on the important things in life and why you are doing what you do. In between all the things we have mentioned here we have had a lot of quality time with the animals, and it’s easy to admit that this is the nicest thing about being an alpaca breeder. Life is too short to let negative things influence you.

Today, on New Years Eve, we will have a nice time again. The neighbours are far away, but we might still see some of their rockets.

We hope all of our followers (we have more than 3200 on Facebook now! Thank you!) will have the New Years celebration they want and a

Happy New Year!

A big thank you to our partners! 2015 will bring a new chapter :-)

Søk

Alpakkabutikken

Alpakkagenser for hunder, Frosty Fair Isle Besøk alpakkabutikken vår med klær til mennesker og dyr!

Om meg

Bildet mitt
Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.